Articles

Digital ledarposition

JM ville ta en digital ledarposition i branschen och 2017 togs ett beslut att ta fram ett koncerngemensamt arbetssätt - JM skulle arbeta modellbaserat i alla kärnprocesser.

Ställer rätt krav

JM ställer krav enligt sin egenutvecklade modellmognadmatris som beskriver vad modellerna ska innehålla och hur de ska levereras. Modellerna levereras i det öppna filformatet IFC, Industrial Foundation Classes. BIM-ledarna använder Solibri för att säkerställa modellernas kvalitet och innehåll. Det är en förutsättning att detta arbete utförs då det säkerställer hög kvalitet och korrekt namngivning på mängderna projektet.

Vico Office, koncerngemensamt kalkylverktyg

JM har beslutat om ett koncerngemensamt kalkylverktyg, Vico Office. Kalkyleringen sker i projektets alla skeden - från projektideì, projektering och ut till produktion. JM i Stockholm gör samtliga kalkyler fullt ut i Vico Office – ”vi jobbar inte på det gamla sättet längre”. Kraven som ställdes vid valet av system var att kunna nyttja strukturkapitalet, flexibilitet, spårbarhet och att det ska vara lätt att göra rätt.

Vico Office gränssnitt

Visuella kalkyler

Som kalkylprogram erbjuder Vico Office en visuell kalkylering som gör det mycket lättare att härleda mängder som är kopplade till kalkylen som redovisas i 3D-vyn.

Taggar, rapporter och mallar

Taggar är viktiga och gör kalkylarbetet smidigare. De möjliggör enkel färgkodning av kalkylerna vilket underlättar arbetet. De ger också möjligheter vid skapandet av rapporter. Rapporterna används för att göra analyser samt som indata till uppföljning i ekonomisystemet. ”Vi bygger mallar för återkommande recept vilket gör vårt kalkylarbete mer effektivt. På sikt kanske vi kan automatisera arbetet genom att mängdposterna automatiskt knyts till recepten i kalkylen, men vi är inte där ännu”.

Kunskap och våga tänka nytt

I samarbete med Nolliplan utbildas personalen i JMs arbetssätt. Utveckling och utbildning sker i pågående projekt, så det måste ske kontrollerat samtidigt som vi vill utmana processerna. ”Det är viktigt att våga tänka nytt och arbeta med förändringsledning”, avslutar Annika.

Annika Granström, kalkylchef och ansvarig för modellbaserat arbetssätt på JM AB, Stockholm
Author image

About Patrik Mälarholm

Patrik is a construction engineer and has been working with 3D/BIM with Archicad since 1995. Patrik is also a co-founder of Nolliplan and is now focusing on helping the construction industry to add cost and time to BIM.
  • Sweden