Articles

Ny märkesbyggnad tar form i Häggvik

Häggviks handelsplats i Sollentuna får en ny märkesbyggnad. Om dagarna kommer fasaderna att glänsa av återspeglat solljus. Och på kvällarna kommer den skimra från belysningen mellan aluminiumskal och stomme.

"Vi arbetar nu parallellt med bygghandlingar och hyresgästanpassningar. Det kan vi göra genom att använda oss av BIM, ARCHICAD och Solibri", berättar John Liljeqvist, arkitekt på ElinderSten.

En av förbifart Stockholms längre tunnlar mynnar ut någon mil nordväst om Stockholm – alldeles intill E4 mot Uppsala. Här växer just nu Häggviks handelsplats upp. Huset byggs med stomsystem i metall och sandwichelement bestående av isolering och plåt – en typisk standardkonstruktion för den här typen av byggnader.

Men husskalen består av elegant anodiserad aluminium i olika metallkulörer som perforerats för att skapa olika mönster.

Häggviks handelsplats. Fasaden som vetter mot den planerade stadsdelen Södra Häggvik. Här har handelscentrumet karaktären av en stadsgata med restauranger, caféer och småbutiker. Illustration: ElinderSten

"Om dagarna kommer fasaderna på att glänsa av återspeglat solljus – och på kvällarna kommer de att skimra från belysningen mellan skal och stomme", säger Henrik Lindencrona, arkitekt vid ElinderSten.

Vi har slagit oss ner i ett konferensrum tillsammans med arkitekt John Liljeqvist och byggnadsingenjör Anna-Karin Lindskog. Rummet är inrymt i Cyrillus Johanssons berömda centrumhus i rött tegel som sträcker sig längs Kungsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan i Stockholms city.

ElinderStens kontor är inrymt Cyrillus Johanssons berömda centrumhus på Kungsgatan i Stockholm. Huset byggdes 1929–1931. Stilen har både drag av tjugotalsklassicism och funktionalism. Foto: Tanja Lundin

ElinderSten är ett av flera företag som är inrymda i den gamla märkesbyggnaden med spröjsade fönster. Huset byggdes i brytningstiden mellan 1920-talsklassism och funktionalism. Och de tyska förebilderna är påtagliga.

På ElinderStens kontor arbetar idag ett 30-tal arkitekter och byggnadsingenjörer med allt från butikskoncept till platsutveckling i städer – från småskaliga till storskaliga projekt.

Kontoret grundades 2012 och har sedan dess arbetat fram ett stort antal butikskoncept, bland annat för Androuet i NK:s nya saluhall och Chokladfabriken i Stockholm. Man arbetar också med mellanskaliga projekt. På den listan finns bland annat köpcentrumen Tuna park i Eskilstuna och Valbo i Gävle – och inte minst ombyggnaden av Gallerian i Stockholm city, där kontoret varit mycket delaktiga.

Bland de storskaliga projekten finns visionen och planutvecklingen för Farsta Centrum, Torsgatans utveckling till en mer levande gata och kvarteren kring Lilla Bantorget i centrala Stockholm. Där är målsättningen att öppna fastigheterna mot torget och de kringliggande gatorna.

Häggviks handelsplats får räknas till ett av de mellanskaliga projekten. Vi tar det från början:

John Liljeqvist har projicerat en rendering av den framväxande handelsplatsen på whiteboardtavlan. Det är en spektakulär byggnad i tre våningsplan, klädd i elegant strängmetall som skiftar i guld, silver och koppar samt inslag av svart. Byggnaden består av ett antal sammanfogade ”boxar” i metall och glas. De två övre planen skjuter ut rejält och en volymerna påminner om ett 500 kvadratmeter stort ”akvarium” som är avsett för ett café!

Det är stiligt och kreativt – en riktig märkesbyggnad för vår tid. Men varken särskilt ekonomisk eller funktionell – ska det visa sig.

Arkitektteamet för Häggviks handelsplats. Från vänster Edith Humble, John Liljeqvist, Anna-Karin Lindskog, Erica Ivarsson och Henrik Lindencrona. Foto: Tanja Lundin

Bakom förslaget står Strategisk arkitektur som år 2015 vann en arkitekttävling med parallella uppdrag. Tävlingen hade utlysts av Bonniers fastigheter, som då ägde fastigheten Stämpeln 1 – en fastighet som ligger i bästa skyltläge.

Ganska snart stod det dock klart att konceptet inte var kommersiellt gångbart. Det var mer styrt av arkitektoniska visioner än av önskemål från potentiella hyresgäster. Men ändå kom förslaget att bli vägledande för kommunens detaljplan och styra byggnadens volymer, gestaltning och material.

År 2017 sålde Bonniers fastigheten till Alma Property Partner och fastighetsutvecklaren Mässing Properties. De nya ägarna arbetar nu vidare med handelscentrumet tillsammans med ElinderSten med den klara målsättningen att få ekonomi i projektet. I dagsläget är 90 procent av lokalerna uthyrda.

Häggviks handelsplats är nu en tät byggnad och i dagsläget pågår arbetet med installationer och ytskikt. Foto Tanja Lundin

Men låt oss först lyfta blicken och titta på handelsplatsens omgivningar. Det är viktigt för att första utformningen och gestaltningen av Häggviks handelsområde som på vissa sätt skiljer sig mot andra centrum.

Som tidigare nämnts ligger Häggviks handelsplats i ett strategiskt läge där förbifart Stockholm kommer att ansluta till E4:an mot Uppsala. Det kringliggande området håller just nu på att förvandlas från ett handels-, industri- och kontorsområde till den nya stadsdelen Södra Häggvik.Här byggs täta stadskvarter. På sikt planeras bostäder för 6 000 boende.

På fasaden mot E4:an sitter perforerade dekorativa aluminiumelement i olika metallkulörer. Entréerna till butikskedjorna har en tydlig inramning. Illustration: ElinderSten

Den sida av Häggviks handelsplats som vetter mot den nya stadsdelen får därför ett mer stadsmässigt uttryck.

"Här kommer fasaden i markplanet att ha stora skyltfönster ut mot en stadsgata. I gatuplanet kommer det att inrymmas restauranger och caféer med ingång direkt från gatan", berättar Henrik Lindencrona.

Häggviks handelsplats ligger i ett strategiskt läge där Förbifart Stockholm ansluter till E4:an mot Uppsala. Till vänster syns den planerade kvartersstaden Södra Häggvik. Illustration: ElinderSten

Den del av byggnaden som däremot vänder sig mot E4:an är inte fullt lika uppglasad. Entréerna till butikslokalerna är tydligt inramade i slät plåt. Framför entréerna blir det väl tilltagna parkeringsytor. Här kommer kända affärskedjor som Jula, Jysk, Willys, Kronans apotek, Citygross, och Dollarstore att skylta med sin närvaro. Andra större hyresgäster i handelscentrumet är Aktivera Rehab, Sats och Attundahälsan.

En sak som skiljer Häggviks handelsområde från andra nybyggda centrum är att man valt att bevara stommen från plan 1 och delar av bjälklaget från en tidigare kontorsbyggnad. Stommen och bjälklaget ingår nu i handelsområdets suterrängplan där restauranger, caféer, förråd, teknikrum och skyddsrum kommer att inrymmas.

Under hösten och i början av året har fastighetsägarna arbetat med att hyra ut handelsområdets 32 000 kvadratmeter. Uthyrningen har skett parallellt med arbetet att ta fram bygghandlingar – men även med själva byggprocessen.

"Det är otroligt viktigt att ta hyresgästernas synpunkter på allvar och tillmötesgå deras önskemål. Det gäller att jobba både smart och flexibelt", säger John Liljeqvist.

Henrik och Anna-Karin studerar ett bjälklag. Samordning med övriga entreprenörer sker veckovis i Solibri för att undvika krockar. Programmet kommunicerar med alla inblandades 3D-program. Foto: Tanja Lundin

Från att ha arbetat med volymer och gestaltning ligger fokus nu på projektering och detaljer. Det handlar om hyresgästanpassningar och om att ta fram bygghandlingar. Bland annat rör det sig om dimensionering och placering av fläktrum, utrymningsbredder, tillgänglighetsanpassning, fortsatt arbete med fasadrastret och placering av sprinklertank. En annan fråga som man arbetar med är angöring till butikerna och hur ytorna för inlastning ska utformas.

"John och jag kom in i ett senare skede i uppdraget. Vi har ärvt 3D-modellen av våra kollegor som arbetat med volymer och gestaltning", säger Anna-Karin Lindskog.

Anna-Karin Lindskog, Henrik Lindencrona och Johan Liljeqvist tittar på ett snitt ur Solibri och diskuterar en framtida entresolvåning. Foto: Tanja Lundin

Hon berättar att beställaren har valt att hoppa över systemhandlingsskedet. Istället arbetar nu John och Anna-Karin med kundanpassningar och bygghandlingar samtidigt, vilket gör att byggprocessen förkortas avsevärt.

Det är ett arbetssätt som spar både tid och pengar, men samtidigt kräver det en disciplinerad samordning med byggentreprenör och underleverantörer.

ElinderSten använder 3D-programmet ARCHICAD för gestaltning, konstruktion och i kommunikationen med hyresgästerna. För samordningen med övriga inblandade i projektet används Solibri. Det är ett program som översätter data från olika 3D-program så att man kan skapa en samordningsmodell för byggnaden.

Skärmdump i programmet Solibri. Här syns installationerna ovanför inlastning och bakutrymme till en av hyresgästerna på plan 2.

"En mycket viktig uppgift för oss är att tillgodose hyresgästernas önskemål när det gäller lokalutformningen. Det kan exempelvis visa sig att det behövs större ventilationsflöden, vilket medför större kanaler. Och det kan ju inkräkta på butiksytorna på ett olyckligt sätt", säger John Liljeqvist.

Ja, det blir lätt många krockar och allt går inte att förutse i ett projekt av den här storleken. Elstegar kan av misstag hamna över rördragningar och framför dörrar. Och höglyftande portar kan kollidera med sprinklerrör i taket.

"Om missarna upptäcks först på byggarbetsplatsen medför det stora fördyringar", säger John Liljeqvist.

Installationen av rulltrappan från plan 2 upp till plan 3. Skärmdump i Solibri.

"När någon i projektet gjort ändringar i modellen får de övriga en avisering om uppdateringen, vilket gör att man kan granska varandras arbete fortlöpande. Det minskar risken för missar", säger John Liljeqvist.

Samordning mellan konsulter, entreprenörer och ElinderSten sker veckovis. Då tittar alla inblandade på modellen tillsammans för att se var det krockar. På mötet bestäms också hur krockar skall hanteras. De ändringar som är nödvändiga jobbas sedan in i berörd konsults modell.

Modellen i ARCHICAD innehåller också bygginformation, BIM. Informationen gör det enkelt att mängdberäkna material, exempelvis antal kvadratmeter gipsskivor eller antal dörrar. Och skulle några mått ändras så stoppas de nya värdena in och mängden material räknas automatiskt om.

"Alla byggobjekt är BIP-kodade. Det innebär att man kan förse objekten med information om exempelvis om ljudklass, brandklass, inbrottssäkerhet med mera. Ett annat exempel är materialet i väggarna. BIP-koden anger om väggen är en gipsvägg, ett glasparti, en kylrumsvägg eller något annat", säger Anna-Karin.

Informationen behövs inte bara i byggskedet, utan även i förvaltningsskedet.

Trots flitig användning av avancerade 3D-program så görs fortfarande mer traditionella byggritningar på papper. Foto: Tanja Lundin

Henrik, John och Anna-Karin är alla tre överens om att det aldrig hade gått att jobba så snabbt utan Archicad och Solibri som verktyg. Flexibiliteten som dessa program erbjuder gör att man har kunnat arbeta samtidigt med bygghandlingar med hyresgästanpassningar.

"Det hade aldrig varit möjligt annars", säger John.

Häggviks handelscentrum

Antal kvadratmeter: 32 000
Beställare: Alma Property Partners och Mässing Properties
Arkitektteamet på ElinderSten
Henrik Lindencrona: kund- och projektansvarig arkitekt
John Liljeqvist: ansvarig arkitekt för byggprojektering
Anna-Karin Lindskog: ansvarig byggingenjör för byggprojektering
Erica Ivarsson: medverkande byggingenjör för byggprojektering
Edith Humble: medverkande arkitekt

Hyresgäster: Jula, Jysk, Willys, Kronans apotek, Citygross, Dollarstore, Kronans apotek, Aktivera Rehab, Sats, Attundahälsan samt ett antal restauranger och caféer
Delad entreprenad: Stommen och fasaden Rukki; Grundläggning och bjälklag PEAB; stomkomplettering Betonmast

ElinderSten

Grundades: 2012
Antal anställda: 38
Ett urval av projekt
Butikskoncept: Androuet i NK:s nya saluhall, Chokladfabriken
Mellanskaliga projekt: Tuna park i Eskilstuna, Valbo centrum i Gävle och Gallerian i Stockholm city
Stadsutvecklingsprojekt: Farsta Centrum, Torsgatan i Stockholm, Lilla Bantorget i centrala Stockholm

Author image

About Lars Bergström

Lars Bergström is a journalist with focus on articles within the construction, urban planning and architecture fields.
  • Sweden