Articles

Klimatsmarta hus med modellen som bas

Vilken miljöpåverkan har ett hus? Med hjälp av modellen i Archicad och beräkningsprogrammet Anavitor får arkitekten värdefulla svar under projekteringen. Jan-Anders Jönsson på Informationsbyggarna berättar om teknik som gör hus klimatsmarta.

Att förstå den totala miljöpåverkan i en byggnads livscykel är allt viktigare. Ett helhetsgrepp som innefattar alla steg, från bygget till användning och underhåll fram till byggnaden rivs och massorna forslas bort. Det inkluderar även råvaror, tillverkningsprocesser, avfall, transporter och energiåtgång. Ett angeläget och högaktuellt ämne som i framtiden säkerligen kommer att ge nya lagkrav.

"Just nu förbereder Boverket krav på att en klimatdeklaration ska lämnas in i samband med bygglovet för att man skall få ett slutgodkännande," säger Jan-Anders Jönsson som är seniorkonsult på Informationsbyggarna och arbetar med miljöberäkningar. Det påverkar all byggnation!

Han är IT-entreprenören som tidigt insåg betydelsen av att analysera och förstå livscykler. Därför startade Jan-Anders 2006 utvecklingen av miljöberäkningsprogrammet Anavitor tillsammans med Svenska Miljöinstitutet, IVL. En helt unik svensk programvara för livscykelanalyser, LCA, och medförande kostnader.

Resultatet av energiberäkningen i Anavitor och BIM-modell. Bild: Informationsbyggarna, Peter Carlsson

BIM-modellen som bas för miljöberäkningarna

Ett viktigt underlag för beräkningarna är BIM-modellen i Archicad. "Vi utgår från modellen, adderar miljödata och får ett resultat till en deklaration som bifogas till relationshandlingarna, ungefär som en energideklaration."

Så här går det till. I Archicad lägger arkitekten till information om materialegenskaper i varje byggdel. Informationen används sedan i Anavitors beräkningar. Men först måste alla byggdelar bli enhetliga och bli klassificerade i Archicads modell. Ta en innervägg, till exempel. Den klassificeras utifrån det materialinnehåll som ingår, däribland träreglar, isoleringsmaterial och gipsskivor med dimensioner. Denna sammanfattning av väggen blir ett recept, en översiktlig beskrivning av de ingående delarna.

När arkitekten ska analysera miljöbelastningen exporteras receptens, mängdernas, data från modellen i Archicad i en IFC-fil och importeras in i Anavitor som genomför beräkningen. Arkitekten får enkelt fram en beskrivning över byggnadens hela miljöpåverkan genom dess livscykel.

"Resultatet presenteras på olika sätt, till exempel total belastning, belastning per kvadratmeter, de mest belastande byggdelarna eller resurserna som används och liknande."

Recept säkrar kvalitet och sparar tid

Recepten kan även användas i andra projekt. I exemplet med innerväggen är klassificeringen redan gjord i Archicads modell och kan användas i en ny modell och i ett nytt projekt. Informationen återanvänds vilket ger en effektivare designprocess.

"Arkitekten kvalitetssäkrar byggdelarna och behöver inte gå in i olika listor och leta efter information och uppgifter. Har man en gång definierat receptet är allt lagrat i BIM-modellen och det underlättar arbetet i kommande projekteringar. Arkitekten sparar tid."

Viktiga miljöbeslut under projekteringen

Beräkningarna spelar alltså en viktig roll under projekteringen för att byggnaden ska bli så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att förändra materialet i Archicad-modellen får arkitekten ett nytt recept som i en ny beräkning ger besked om hur belastningen blir. Det är enkelt att justera och anpassa materialvalet i modellens recept för att få fram en lämplig lösning som svarar mot ställda krav. Vilket material ger största påverkan: glas, metall eller trä?

Miljöberäkningen förenklas och effektiviseras tack vare de kvalitetssäkrade recepten i Archicad som används på nytt och överförs till Anavitor i IFC utan dataförluster. Mer tid frigörs för arkitekten som kan användas för att vaska fram olika alternativ inför mötet med beställaren eller projektgruppen.

Kommande lagkrav

Om mindre än ett år, 1 januari 2022, kan det ställas krav på att byggherren ska lämna in en klimatdeklaration vid nybygge. Klimatdeklarationen är också en rapport som Anavitor skapar med underlaget från Archicad.

Det visar hur användningsbar informationsmängden i Archicad´s modell faktiskt är. Att inte enbart vara ett verktyg för design utan även för en rad betydelsefulla tillämpningar, som underlag för miljöanalyser. Det är i dessa tider ett synnerligen viktigt område och bidrar till att framtida byggen blir mer klimatsmarta med mindre miljöbelastning.

            
Author image

About Love Janson

Love Janson is a communication strategist at ComWise AB. He has a BA degree in communication from Halmstad University.
  • Sweden